REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOKEYPOKEY.PL OBOWIAZUJACY OD 29.12.2014

1. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Hamela IT Solutions z siedzibą w Warszawie, adres: 04-687 Warszawa, ul. Lucerny 8,
  zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z numerem NIP: 948-22-37-684, REGON: 141044175.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.hokeypokey.pl
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma składająca Zamówienie w Sklepie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejscie do zakładki “Regulamin” umieszczonej na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku danych.
 3. Sklep może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sklepem poprzez pocztę e-mail (kontakt@hokeypokey.pl), telefonicznie pod numerem tel. +48 600 252 032 (od poniedziaiku do piątku od godz. 10.00 do 17.00) oraz pisemnie listem.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 5. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 6. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z ktorego jest wykonany itp.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarow i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 4. Klient, ktory skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  • Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  • na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  • pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@hokeypokey.pl
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Sklepu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Potwierdź zakup” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt. 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość („Potwierdzenie otrzymania zamówienia”) stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowy przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem
 11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w
  9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym
 12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

5. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 4 pkt. 9. Ww. cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w polskich złotych i są cenami detalicznymi brutto. Ceny podane przy produktach nie uwzględniają kosztow dostawy, które są odrębnie określone na stronie Sklepu.
 3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  • „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
  • przelewem bankowym lub kartą kredytową, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, w formie przedpłaty,
  • przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, w formie przedpłaty (88 1140 2004 0000 3702 7563 3830).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatnosci na rachunek Sprzedawcy lub podmiotow pośredniczących w transakcji (serwisu PayU) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatnosci.
 5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayU jako agenta rozliczeniowego.
 6. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba ze Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

6. WYSYŁKA TOWARÓW

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU, bądź zwykłym przelewem internetowym). W przypadku wysyłki za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy sprzedaży określonej zgodnie z §4 pkt. 9 Regulaminu.
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są kolejnego dnia roboczego. Maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku wysyłek pobraniowych).
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy oraz przewidywanego czasu dostawy.
 5. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjnq DPD Poland Sp. z o. o. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia oraz na stronach Sklepu. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem, istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w miejscu wskazanym przez Sklep.
 6. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Zamówienia o wartości powyżej 350,00 (słownie: trzystu pięćdziesięciu) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

7. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodnie z art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznym czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację należy złożyć drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionego formularza reklamacji (dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”) na adres reklamacje@hokeypokey.pl. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Sklep, Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres: HOKEYPOKEY MARIA HAMELA ul. Waliców 20/1006 00-851 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu Cywilnego:
  • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba ze Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupujqcego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

8. ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@hokeypokey.pl. Po otrzymaniu takiej informacji, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, również drogą mailową.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy:
  • HOKEYPOKEY MARIA HAMELA ul. Waliców 20/1006 00-851 Warszawa, z dopiskiem „ZWROT”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  • Umożliwienie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  • Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  • Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie
 3. z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 1 ppkt b) i c) powyżej.
 4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  • Dostęp do sieci Internet.
  • Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  • Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: reklamacje@hokeypokey.pl lub telefonicznie na nr tel. +48 600 252 032. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie poźniej niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta – telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 6. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak rownież w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

10. POLITYKA PRYWATNOSCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.
 3. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądanie ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 5. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem firmy kurierskiej „DPD” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez pośrednika (platformę wysyłkową) Sendit S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-179 Poznań, przy ul. Jeleniogórskiej 16.

11. ZAPISY KONCOWE

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się Prawo Polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo własciwy wg. obowiązujących przepisów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówien złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.