fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU „HOKEY POKEY”

www.hokeypokey.pl

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.hokeypokey.pl stanowi własność Alicji Brylińskiej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „HOKEY POKEY Alicja Brylińska”, ul. Nowa 1/5, 05-200 Wołomin, NIP: , REGON: , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@hokeypokey.pl.
2. Szczegółowe informacje odnośnie usług świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym znajdziesz w Regulaminie Sklepu internetowego.
3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających Sklep internetowy HOKEY POKEY oraz osób korzystających z usług Sklepu internetowego „HOKEY POKEY” o:
a) zasadach przetwarzania danych osobowych,
b) przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi,
c) polityce plików „cookies”.
4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Administrator będzie postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Alicja Brylińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „HOKEY POKEY Alicja Brylińska” ul. Wolna 1/5, – Wołomin, NIP: , REGON: ,
tel. kontaktowy: 604-387-994 adres e-mail: kontakt@hokeypokeypl.
2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w przypadku dobrowolnego przekazania przez Klienta, składając zamówienie bądź kontaktując się ze Sklepem internetowym lub zakładając konto Klienta. Zakres gromadzonych danych wynika
z formularzy, do których wprowadzane są dane.
2. W związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, Administrator przetwarza dane osobowe:
a) za uprzednio wyrażoną przez Klienta zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu
o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności: Konto Klienta (obejmującej w szczególności umożliwienie korzystania z funkcjonalności takich jak składanie zamówień, dokonywanie płatności, zarządzenie swoim kontem, rozwiązywanie problemów technicznych, obsługę zamówień kierowanych do obsługi Sklepu internetowego), Formularz zamówienia oraz w zakresie Umów sprzedaży.
c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym: obowiązków wynikających
z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

III. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

1. Administrator  przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:
a) obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego, jeżeli Klient złoży taką reklamację;
b) realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na monitorowaniu aktywności celem dopasowania wyświetlanych reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi produktami;
c) realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Klientem, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu –  wyłącznie za zgodą Klienta lub żądaniem świadczenia usługi):
d) obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za Produkty zakupione w Sklepie internetowym;
e) zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad Sklepu internetowego określonych
w Regulaminie Sklepu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom
i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
f) monitorowanie aktywności Klienta celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu internetowego, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień bądź nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;
g) prowadzenie postępowań sądowych oraz pozasądowych;
h) dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH

1. Sklep internetowy przekazuje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Sklepu internetowego, to jest: dostawcy rozwiązań IT, podmiotom wspierającym prowadzenie przez Sklep internetowy działań marketingowych, osobom, które z upoważnienia Sklepu internetowego lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy bądź współpracownicy), jak również podmiotom trzecim zapewniającym usługi płatnicze, kurierskie, prawne, pocztowe.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Klientem
a Sklepem internetowym, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających
z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.
4. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni)  będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Klienta, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Klient,  ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora. Prawo to dotyczy sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, weryfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
2. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
5. Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób Sklep internetowy wykorzystuje jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów Sklepu internetowego przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

 

VII. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

1. Sklep internetowy używa plików cookies. Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych
z korzystaniem ze strony internetowej, bez względu czy jesteś Klientem czy jedynie użytkownikiem Sklepu internetowego.
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy
i przechowywane na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon, tablet) użytkownika strony internetowej, zawierające pewne informacje związane
z korzystaniem przez Klienta lub użytkownika z witryny Sklepu Internetowego. Pliki używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. W plikach cookies przechowywane są przede wszystkim ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych stronach – dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika, korzystanie z określonych funkcjonalności tych stron lub personalizacja ich zawartości.
3. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/użytkownika.
4. Używanie plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażania zgody przez użytkownika odwiedzającego Sklep internetowy.
5. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej Sklepu internetowego może zostać ograniczona. Głównym celem stosowania przez Sklep internetowy plików cookies jest optymalna prezentacja oferty Sklepu internetowego dla potrzeb Klienta/użytkownika oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta/użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Produktów.
6. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację
o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące rzeczone pliki cookies, to m.in.: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera. Wyjaśnienie dotyczące zmiany ustawień cookies znajdują się
w menu danej przeglądarki internetowej.
7. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
8. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies na urządzeniu końcowym może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.