fbpx

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU „HOKEY POKEY”

www.hokeypokey.pl

 

I. DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem hokeypokey.pl.
 2. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca– Alicja Brylińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HOKEY POKEY Alicja Brylińska, ul. Nowa 1/5, 05-200 Wołomin, NIP: 1251025340, REGON: 369795404, adres e-mail: hokeypokey.pl.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego pod adresem hokeypokey.pl.
 5. Konsument – osoba fizyczna, na podstawie art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa Sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej
  o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
 8. Cena – określona w polskich złotych lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej;
 9. Dzień roboczy– oznacza jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt/Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
 12. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 13. Dowód zakupu – faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.
 14. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, dzięki której Klient składa Zamówienie, określając ilość zamówionych Produktów, adres oraz sposób dostawy, formę płatności czy też dane służące do wystawienia przez Sklep internetowy faktury.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem hokeypokey.pl stanowi własność Alicji Brylińskiej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „HOKEY POKEY Alicja Brylińska”, ul. Nowa 1/5, 05-200 Wołomin, NIP: 1251025340, REGON: 369795404, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej: CEIDG), adres poczty elektronicznej: kontakt@hokeypokey.pl, numer telefonu kontaktowego: 600 993 865.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania Zamówień, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Produktów, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione Produkty oraz zawierania
  i rozwiązywania Umów sprzedaży dotyczących Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także określa zasady wykonywania tych Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Produktów na terenie Polski.
 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronęhokeypokey.pl.
 7. Do zawarcia Umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 8. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych: a) dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script; b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie (od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 17.00) oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie II ust. 1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu Formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 10. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 11. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe i wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 12. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 13. Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany oraz inne parametry techniczne i użytkowe Produktu.
 14. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem hokeypokey.pl, dotyczące zamieszczonych tam Produktów, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

III USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Usługa Formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania Zamówień (oświadczeń woli) na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie IV Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną wymienia się umowę w zakresie: wypełnienia Formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia Formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia od odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy, na adres: kontakt@hokeypokey.pl.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem
  7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Klienci korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub w jego elementy techniczne.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy, na adres: kontakt@hokeypokey.pl. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

IV. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową hokeypokey.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni
  w tygodniu.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 4. Złożenie przez Klienta Sklepu internetowego Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia w rozumieniu  art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Produktów na stronie hokeypokey.pl, kliknięcie polecenia „Dodaj do koszyka”, wypełnienie Formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Przejdź do kasy”. Sprzedawca informuje, że Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu internetowego pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Niezbędnym elementem procedury Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie
  z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w Formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 8. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep internetowy podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 9. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 10. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy.
 11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Klientów będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Klientów, Zamówienia nie mogą być anulowane. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 12. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Klienta) wynosi: 48 godzin.
 13. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanych z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin.
 14. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 14 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 15. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym powyżej terminie (48 godzin), Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia bądź ewentualnie zmiany sposobu doręczenia.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta Zamówieniem.

V. PŁATNOŚĆ I CENA

 1. Obowiązują Ceny oferowane w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Podane w Sklepie internetowym Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w punkcie VI ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena z chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Do każdego Zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu niefiskalnego.
 6. Klient niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawienia dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 7. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić w następujący sposób: a) natychmiastowym przelewem bankowym za pomocą systemu płatności – PayU, b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy, prowadzone przez: IDEA BANK SA na numer konta: 50 1950 0001 2006 0059 4074 0001.
 8. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, bądź w ww. terminie transakcja nie zostanie zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności.
  W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie (co skutkuje rozwiązaniem Umowy sprzedaży), informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w ramach Umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktu.
 10. Produkty wysyłane są w ciągu 1-2 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. Aż do chwili pełnej zapłaty Ceny sprzedaży Produkt pozostaje własnością Sklepu internetowego.
 11. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna,
 2. Dostawa Produktu realizowana jest przez firmę kurierską DPD.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Wydany dostawcy Produkt jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 5. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący Cenę Produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.
 6. Zamówione przez Klienta Produkty dostarczane są na adres wskazany w Formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Dostawy Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu internetowego są realizowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest,
  w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie
  w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.
 9. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku wadliwości nabytych Produktów, Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
 2. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony Produkt jest wadliwy, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu internetowego, o którym mowa
  w punkcie I. ust. 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, a także żądanie Klienta. Do reklamacji powinien być załączony dowód dokonania zakupu reklamowanego Produktu w Sklepie internetowym. Ponadto reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady Produktu oraz datę jej powstania. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Produktem, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: HOKEY POKEY Alicja Brylińska, ul. Nowa 1/5, Wołomin 05-200.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Na podstawie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie VIII ust. 8, 10 i 11 niniejszego Regulaminu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
  i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres  poczty elektronicznej Sprzedającego.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, do momentu otrzymania Produktu lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania.
 5. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany Produkt w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

IX. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem: uokik.gov.pl
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych klientów Sklepu internetowego zawarte są w polityce prywatności Sklepu dostępnej pod tym adresem: https://hokeypokey.pl/sklep/politykaprywatności.
 3. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego w Sklepie internetowym Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.
 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 31 października 2018 r.